OGŁOSZENIE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, że pomocą żywnościową w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA,  realizowanego przez Zespół Parafialny Caritas w Dobrzanach, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej i społecznej spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,a mianowicie:

- dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł netto;

- dla rodziny: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł netto.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o składanie oświadczeń (dostępnych w biurze OPS Dobrzany), które są niezbędne do uzyskania pomocy, w terminie do dnia 2 STYCZNIA 2015r w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 

 

 


Szanowni Państwo, 

w związku z rozpatrzeniem ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego  przeprowadzenia usługi:  PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I ZORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAKŻE  PRZEPROWADZENIE KURSU TWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCY ORAZ KURSU  „UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY” na rzecz uczestników Projektu pn.: "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" informujemy, iż do realizacji w/w przedmiotu zapytania wybrano najbardziej korzystną ofertę złożoną przez: AGMA Agnieszka Myszkowska, z siedzibą 73-110 Stargard Szczeciński, ul. A. Struga 5/21, cena brutto: 12 650,00zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100zł brutto). 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z rozpatrzeniem ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego  dotyczącego przeprowadzenia:  WIZAŻU/ USŁUGI DODATKOWEJ na rzecz Uczestników Projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, realizowanego przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Janosika 8 w partnerstwie z Gminą Dobrzany/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1 73-130 Dobrzany oraz Fundacją Pod Aniołem, ul. Staszica 56 73-130 Dobrzany informuję, iż do realizacji w/w przedmiotu zapytania wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę złożona przez Roksanę Janowicz, Zakład fryzjerski VINTAGE, ul. Staszica 27-35 F, 73-130 Dobrzany zcenę brutto: 5 085,00zł ( słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć zł 00/100).Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w/w zapytania ofertowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach,ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany. 

Szanowni Państwo,  

w związku z rozpatrzeniem ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usługi PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH "FESTYN RODZINNY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI 2014" Kod CPV 63511000-4 w Projekcie pn.: "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez: FUNDACJĘ POD ANIOŁEM ul. Zacisze 1b/4 73-130 Dobrzany; cena brutto: 696,00zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100). 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z rozpatrzeniem ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzenia zapytań ofertowych na świadczenie usługi WARSZTATY PARTNERSKIE- ZAJĘCIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU w Projekcie pn.: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM" informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Pani Anny Szwarnóg BHP OUTSOURCING Specjalista ds. BHP i PPOŻ, ul. A. Krajowej 92, 73-120 Chociwel, cena brutto: 702,00zł ( słownie: siedemset dwa 00/100zł). 

Szanowni Państwo, 

w związku z rozpatrzeniem ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzenia zapytań ofertowych na świadczenie usług w Projekcie pn.: "INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM" informujemy, że wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty:

 • PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO "DYPLOMOWANY GROOMER Kod CPV 80000000-4"  - GROOMER AND FOTO SERVICETomasz Waluśkiewicz ul. Przecław 94b/2  72-005 Przecław cenę brutto: 3180,00zł. (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100). 
 • PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

  Księgowość z elementami kadr i płac Kod CPV 80000000-4   MEDICA COLLEGIUM MEDYCZNE ANNA WASIŁEM, GRZEGORZ WASIŁEK, AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR, ul. Mieszka I4, 73-110 Stargard Szczeciński; cena brutto: 3 630,00zł (słownie: trzy tysiące sześćset  trzydzieści złotych 00/110). 
 •  KURS FRYZJERSKI :

  OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO „RENOMA” Piotr Jezierski, ul. Bornholmska 92, 73-110 Stargard szczeciński, cena brutto: 2 750,00zł ( słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100zł).

 •  KURS GASTRONOMICZNY:

             MEDICA COLLEGIUM MEDYCZNE ANNA WASIŁEM, GRZEGORZ WASIŁEK,       AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR, ul. Mieszka I4, 73-110 Stargard Szczeciński; cena brutto: 3 600,00zł (słownie: trzy tysiące sześćset  złotych 00/110).

 • OBSŁUGA KASY FISKALNEJ WRAZ Z PROFESJONALNA OBSŁUGĄ KLIENTA:

        OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO „RENOMA” Piotr Jezierski, ul. Bornholmska  92, 73-110 Stargard szczeciński, cena brutto: 2 800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100zł).

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

POD NAZWĄ WSPARCIE GRUPOWE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH 

I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOCELOWO POWRÓT DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ,

 KTÓRYCH TEMATEM PRZEWODNIM BĘDĄ „KUCHNIE ŚWIATA”  

w Projekcie„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA POD NAZWĄ WSPARCIE GRUPOWE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOCELOWO POWRÓT DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, KTÓRYCH TEMATEM PRZEWODNIM BĘDĄ „KUCHNIE ŚWIATA” 

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

I.            Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

II.            Przedmiot  zamówienia:

WSPARCIE GRUPOWE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOCELOWO POWRÓT DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, KTÓRYCH TEMATEM PRZEWODNIM BĘDĄ „KUCHNIE ŚWIATA”

       Kod CPV 80570000-0, 85312320-8, 80510000-2

III.            Termin realizacji zamówienia: VI - XI 2014

IV.            Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.            Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Celem jest organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej oraz moderacji grupy samopomocowej.
 2. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny i obejmować min. 90 h zajęć prowadzonych raz w tygodniu przez okres 6 miesięcy.
 3. Zajęcia powinny mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany.
 4. Uczestnikami zajęć będą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach – osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym jedna osoba niewidoma, jedna z niepełnosprawnością ruchową).
 5. Planowana grupa uczestników – 4 osoby.
 6. W szczególności oczekuje się przeprowadzenia warsztatów, których tematyką będą :
 7. Zajęcia o charakterze teoretycznym:
 8. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

(nie mniej niż 4  godz.):

 1. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy
 2. Integracja społeczna
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

 1. Organizacje, Fundusze i Kampanie na rzecz osób niepełnosprawnych

(nie mniej niż 3 godz.):

 1. PERON,
 2. FAZON

 

 1. Zniesienie barier psychologicznych i metody skutecznej komunikacji 

(nie mniej niż 4 godz.):

 1. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 2. Podniesienie samooceny
 3. Metody skutecznej autoprezentacji
 4. Zajęcia o charakterze warsztatowym:
 5. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-warsztaty z technik aktywnego poszukiwania miejsc pracy(nie mniej niż 3 godz.):
 6. Prawa
 7. Obowiązki
 8. Jak poszukiwać pracy
 9. Jak przygotować dokumenty
 10. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

 

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z tematem przewodnim  „KUCHNIE ŚWIATA”:
 •  KUCHNIA POLSKA (nie mniej niż 26):
 • Przedstawienie tradycji, potraw jakie składają się na KUCHNIE POLSKĄ:
 • Zajęcia praktyczne: zaprezentowanie oraz umożliwienie uczestnikom szkolenia samodzielnego przygotowania potraw pochodzących z KUCHNI POLSKIEJ, które mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych i ruchowo usprawniających.
 • Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-poznawczego miejsca związanego z blokiem tematycznym, który umożliwi uczestnikom praktyczne zapoznanie się z KUCHNIĄ POLSKĄ oraz integracje z otoczeniem poza terenem Gminy Dobrzany.
 • KUCHNIA WŁOSKA (nie mniej niż 25 godz.):
 • Przedstawienie tradycji, potraw jakie składają się na KUCHNIE WŁOSKĄ:
 • Zajęcia praktyczne: zaprezentowanie oraz umożliwienie uczestnikom szkolenia samodzielnego przygotowania potraw pochodzących z KUCHNI WŁOSKIEJ, które mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych i ruchowo usprawniających.
 • Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-poznawczego miejsca związanego z blokiem tematycznym, który umożliwi uczestnikom praktyczne zapoznanie się z KUCHNIĄ WŁOSKĄ oraz integracje z otoczeniem poza terenem Gminy Dobrzany.
 • KUCHNIA JAPOŃSKA (nie mniej niż 25 godz.):
 • Przedstawienie tradycji, potraw jakie składają się na KUCHNIE JAPOŃSKA:
 • Zajęcia praktyczne: zaprezentowanie oraz umożliwienie uczestnikom szkolenia samodzielnego przygotowania potraw pochodzących z KUCHNI JAPOŃSKIEJ, które mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych i ruchowo usprawniających.
 • Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-poznawczego miejsca związanego z blokiem tematycznym, który umożliwi uczestnikom praktyczne zapoznanie się z KUCHNIĄ JAPOŃSKĄ oraz integracje z

otoczeniem poza terenem Gminy Dobrzany.

Do Zamawiającego należy:

1.       Rekrutacja uczestników szkolenia.

2.       Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia ewentualnego wyżywienia dla Uczestników projektu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.       Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie zawodowe związane z tematem szkolenia.

2.       Pokrycie kosztów najmu sali.

3.       Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru.

4.       W przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienie wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.

5.       Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: rzutnik multimedialny, laptop itp.

6.       Organizacja wyjazdów do miejsc związanych tematycznie z określonymi kuchniami świata, np. restauracja, kuchnia centralna, pizzeria itp.

7.       Wynajęcie busa na wyjazdy związane z tematem przewodnim szkolenia „KUCHNIE ŚWIATA”

8.       Opłacenie ubezpieczenia uczestników szkolenia podczas wyjazdów.

9.       Opłacenie wstępu dla uczestników szkolenia oraz zapewnienie wyżywienia podczas wyjazdów tematycznych.

 

10.   Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

11.   Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

a.         wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,

b.        oceny końcowej warsztatów,

12.   Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.

13.   Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdanie

z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

Oferta powinna zawierać:

1.       Opis programu kursu ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.       Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  1h kursu, oraz kosztu przeszkolenia 1 osoby.

3.       Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

4.       CV wykładowcy/ców .

5.       Harmonogram zajęć.

6.       Propozycje wyjazdów do miejsc związanych z tematem przewodnim szkolenia.

 

VI.            Sposób przygotowania oferty .

1.       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).

2.       Proszę wypełnić pozostałe załączniki do zapytania ofertowego.

3.       Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

4.       Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.       Miejsce i termin złożenia oferty.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

Ofertę złożyć należy do dnia 06 czerwca 2014 r. godz. 15.00

6.       Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  (Julita Banasiak – merytoryczny pracownik socjalny do spraw projektu tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator Projektu tel. 91 5620 201 w. 21).

Szanowni Państwo,

w związku z wyborem wykonawcy do świadczenia usługi: PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie ,,INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienieaktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  informujemy, iż dokonaliśmy wyboru Wykonawcy do świadczenia ww. usługi.
Do organizacji i realizacji warsztatów wybrano:

 Biuro Doradczo-Usługowe Barbara Ankutowicz

 

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "ROWER 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"

 

Szanowni Państwo, 

Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku, działająca pod hasłem „ Od Was dla Was” od października 2013 roku prowadzi ogólnopolską kampanię „ Rower dla niepełnosprawnego”. Fundacja przekazuje specjalne, trójkołowe

rowery rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.

 Wymagane dokumenty to: wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod adresem: FUNDACJA ECO TEXTIL DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM OD WAS DLA WAS 

ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna , www.ecotextil.pl oraz fundacja@ecotextil.pl , tel. 600-854-648

                                                                                                   ZAPRASZAMY  !!!

http://www.dobrzany.pl/aktualnosci/pokaz/238_rower_dla_niepelnosprawnego

 

Lista rankingowa - Uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie ,,Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM"

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, publikujemy Listę rankingową Uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie  do III edycji ,,Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM".
Jednocześnie informujemy, że informacje o przypisanych numerach referencyjnych udzielają:
- Pani Julita Banasiak - Pracownik socjalny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach tel. 91 5620 201
- Pani Ilona Bańkowska - Animator Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM tel. 91 443 61 80

http://www.dobrzany.pl/aktualnosci/pokaz/223_lista_rankingowa_-_uczestnikow_zakwalifikowanych_do_uczestnictwa_w_projekcie_klub_integracji_spolecznej_pod_aniolem

REKRUTACJA DO PROJEKTU PN.

" INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM" 

OD 04.02.2014 ROKU DO 31.03.2014 ROKU 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DRUKI FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH POD ADRESEM 

http://www.dobrzany.pl/aktualnosci/7

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie Informujemy, że w związku z realizacją projektu Klub Integracji Społecznej "POD ANIOŁEM" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyłoniliśmy Wykonawcę do świadczenia usługi:WARSZTATÓW PARTNERSKICH- ZAJĘCIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU

 • AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją postepowania dotyczacego ww. zapytania ofertowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

 

 

 

Szanowni Państwo


Informujemy, iż w związku otrzymaną rezygnacją z uczestnictwa w projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” i brakiem przewidzianej liczby osób uczestniczących w II edycji projektu, na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, ogłaszam dodatkowy termin rekrutacji uczestników do II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” tj. od dnia 4 października 2013 r. do dnia 10 października 2013 r."

Lista rankingowa – uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „ Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, publikujemy Listę rankingową- uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

 

Jednocześnie informujemy, że informacje o przypisanych numerach referencyjnych udzielają:

- Pani Julita Banasiak- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach- tel. 91 5620 201

- Pani Ilona Bańkowska- Animator Klubu Integracji Społecznej POD Aniołem- tel. 91 4436180

 

 

lp. 

IMIĘ I NAZWISKO 

SUMA (punkty)

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UCZESTNICTWA

1.

OPS/02/2013

78,5

2.

OPS/09/2013

69,5

3.

OPS/11/2013

69,5

4.

OPS/10/2013

68,5

5.

OPS/01/2013

60

6.

FPA/KIS/04/2013

50

7.

OPS/05/2013

50

8.

OPS/08/2013

50

9.

FPA/KIS/05/2013

49

10.

OPS/19/2013

49

11.

OPS/13/2013

49

12.

OPS/07/2013

49

13.

OPS/03/2013

30

14.

FPA/KIS/02/2013

30

15.

FPA/KIS/01/2013

29

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO UCZESTNICTWA

16.

OPS/12/2013

0

17.

FPA/KIS/06/2013

0

18.

FPA/KIS/03/2013

0

19.

OPS/06/2013

0

 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 674

Utworzono dnia: 28.11.2016

Dokument wprowadził:
adminis

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenia

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenia

28.11.2016, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenia