Szanowni Państwo,

w związku z realizacja Projektu systemowego pn.: "INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STAERGARDZKIM" zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

POD NAZWĄ DYPLOMOWANY GROOMER w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO POD NAZWĄ DYPLOMOWANY GROOMER

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

I.Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

II.Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH z zakresu:

DYPLOMOWANY GROOMER

(KOD CPV 80000000-4)

III.Termin realizacji zamówienia: VII-VIII 2014r.

IV.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Celem szkoleń zawodowych jest nabycie kwalifikacji/uprawnień zawodowych z określonym tematem szkolenia.
 2. Szkolenia zawodowe skierowane są do uczestników Projektu pn.: „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”( 1 osoba).
 3. Przedmiotowe szkolenie zawodowe powinno zakończyć się uzyskaniem  przez uczestników szkolenia certyfikatu/ zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na podstawie egzaminu wewnętrznego lub/i państwowego (jeżeli dotyczy).
 4. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny w wymiarze niezbędnym do uzyskania kwalifikacji/uprawnień zawodowych (nie mniej niż 80 h).
 5. W cenie szkolenia należy uwzględnić zwrot kosztów dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia, jeżeli odbywają się one poza terenem gminy Dobrzany.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia) ilości uczestników poszczególnych szkoleń.
 7. W szczególności oczekuje się prowadzenia zajęć, których tematyką będzie:
 1. PODSTAWY:

- czesanie, szczotkowanie, trymowanie, kąpiel, suszenie, przycinanie pazurków, czyszczenie uszu, higiena zębów, wstęp do stylizacji poszczególnych partii ciała, używanie nożyczek i maszynki – ćwiczenia manualne.

 1. TEORIA STYLIZACJI I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

- strzyżenie, rozczesywanie, kosmetyki, techniki używania nożyczek prostych i giętych, podstawowe  style strzyżenia yorków, shih-tzu, maltańczyków oraz pudli, bolończyków i Bichenów;

- trymowanie ras szorstkowłosych - westy, terriery szkockie, foxy, airdale, sznaucery itp. oraz strzyżenie użytkowe tych ras;

- spaniele - techniki strzyżenia maszynką i nożyczkami, praca degażówkami, usuwanie martwego włosa furminatorami;

- pielęgnacja kotów - czesanie, usuwanie kołtunów, strzyżenie oszczędzające, kąpiel, suszenie, pielęgnacja futra;

 1. TEORIA I PRAKTYKA DOTYCZĄCA NARZĘDZI I KOSMETYKÓW:

- Narzędzia (stoły, wanny, suszarki, maszynki, ostrza,  nożyczki, szczotki, grzebienie, trymery i inne) ;

- Kosmetyki (jak właściwie stosować szampony, odżywki, pudry, lakiery);     

- Behawioryzm (czytanie znaków dawanych przez psa i kota, właściwie postępowanie z psem i kotem, stres u psa, stres u kota, psy agresywne);

- Kontrola występowania pasożytów skóry (pchły, kleszcze, świerzb, grzybice skóry i inne, oraz postępowanie w przypadku wykrycia, preparaty przeciwpasożytnicze stosowane w salonie groomerskim);   

- Organizacja pracy salonu groomerskiego (rozmowa z klientem - rozpoznawanie jego potrzeb, formy reklamy, pozyskiwanie nowych klientów, programy lojalnościowe, zakup wyposażenia salonu, rozplanowanie powierzchni usługowej, sklep przy salonie). 

Do Zamawiającego należy:

1.Rekrutacja uczestników szkolenia.

2.Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu, jeżeli usługa będzie realizowana na terenie gminy Dobrzany.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związaną z tematem szkolenia.

2.Pokrycie kosztów najmu sali.

3.Pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jeśli dotyczy).

4.Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom szkolenia, jeżeli szkolenie będzie odbywać się poza terenem gminy Dobrzany.

5.Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru, a w przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.

6.Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć.

7.Wydanie uczestnikom zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

8.Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

 1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
 2. oceny końcowej warsztatów,

9.Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.

10.Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, o których mowa w pkt. 8, przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

Oferta powinna zawierać:

1.Opis programu szkolenia ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  szkolenia dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.

3.Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

VI.Sposób przygotowania oferty .

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.Proszę o wypełnienie pozostałych załączników do oferty.

3.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem„Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego DYPLOMOWANY GROOMER”.

4.Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 11 LIPCA 2014 r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej,ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – merytoryczny pracownik socjalny do spraw Projektu , Grażyna Koczot – Koordynator).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

POD NAZWĄ KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO POD NAZWĄ KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

I.Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

II.Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH z zakresu:

KSIĘGOWOŚC Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

(KOD CPV 80000000-4)

III.Termin realizacji zamówienia: VII-VIII 2014r.

IV.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Celem szkoleń zawodowych jest nabycie kwalifikacji/uprawnień zawodowych z określonym tematem szkolenia.
 2. Szkolenia zawodowe skierowane są do uczestników Projektu pn.: „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”( 1 osoba).
 3. Przedmiotowe szkolenie zawodowe powinno zakończyć się uzyskaniem  przez uczestników szkolenia certyfikatu/ zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na podstawie egzaminu wewnętrznego lub/i państwowego (jeżeli dotyczy).
 4. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny w wymiarze niezbędnym do uzyskania kwalifikacji/uprawnień zawodowych (nie mniej niż 80 h).
 5. W cenie szkolenia należy uwzględnić zwrot kosztów dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia, jeżeli odbywają się one poza terenem gminy Dobrzany.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia) ilości uczestników poszczególnych szkoleń.
 7. W szczególności oczekuje się prowadzenia zajęć, których tematyką będzie:
 1. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
 2. Charakterystyka aktywów i pasywów.
  a. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  b. zapasy, należności i środki pieniężne
  c. kapitały ( fundusze ) własne
  d. zobowiązania
 3. Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie.
  a. bilans
  b. rachunek zysków i strat
  c. pozostałe elementy sprawozdania finansowego
 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
 5. Dowody księgowe.
 6. Księgi rachunkowe.
  a. pojęcie i budowa konta - dzielenie i łączenie kont
  b. konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe
  c. zasady zapisów w księgach rachunkowych
  d. polityka rachunkowości
 7. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 8. Ewidencja operacji bilansowych.
  a. ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych
  b. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  c. ewidencja kapitałów ( funduszy ) własnych
  d. ewidencja zobowiązań
 9. Ewidencja operacji wynikowych.
  a. ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej
  b. ewidencja kosztów wg rodzajów
  c. ewidencja kosztów wg  miejsc powstawania
  d. ewidencja kosztów wg rodzajów i wg miejsc powstawania
  e. ewidencja przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej
 10. Zagadnienia związane z kadrami i płacami.
 11.  Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej.
 12. Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej.
 13. Zasady ustalenia wyniku finansowego.
 14. Przykład całościowy ( sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat ).
 15. Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych.
 16. Podstawy etyki.

Do Zamawiającego należy:

1.Rekrutacja uczestników szkolenia.

2.Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu, jeżeli usługa będzie realizowana na terenie gminy Dobrzany.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związaną z tematem szkolenia.

2.Pokrycie kosztów najmu sali.

3.Pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jeśli dotyczy).

4.Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom szkolenia, jeżeli szkolenie będzie odbywać się poza terenem gminy Dobrzany.

5.Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru, a w przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.

6.Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć.

7.Wydanie uczestnikom zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

8.Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

 1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
 2. oceny końcowej warsztatów,

9.Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.

10.Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, o których mowa w pkt. 8, przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Opis programu szkolenia ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  szkolenia dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.

3.Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

VI.Sposób przygotowania oferty .

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.Proszę o wypełnienie pozostałych załączników do oferty.

3.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem„Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego KSIĘGOWOŚC Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”.

4.Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 11 LIPCA 2014 r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej,ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – merytoryczny pracownik socjalny do spraw Projektu , Grażyna Koczot – Koordynator)

                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH z zakresu:

Część 1. Kurs fryzjerski;

Część 2. Kurs gastronomiczny  ;

Część 3. Obsługa kasy fiskalnej wraz z profesjonalną obsługa klienta;

 (kod CPV 80570000-0, 85312320-8)

 1. Termin realizacji zamówienia: VII –VIII 2014
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem szkoleń zawodowych jest nabycie kwalifikacji/uprawnień zawodowych z określonym tematem szkolenia.
 2. Szkolenia zawodowe skierowane są do uczestników Projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”:

Część 1. Kurs fryzjerski- 1 osoba;

Część 2. Kurs gastronomiczny – min. 3 osoby;

        Część 3. Obsługa kasy fiskalnej wraz z profesjonalną obsługa klienta- min. 2 osoby;

 1. Przedmiotowe szkolenia zawodowe powinny zakończyć się uzyskaniem  przez uczestników szkolenia certyfikatu/ zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na podstawie egzaminu wewnętrznego lub/i państwowego (jeżeli dotyczy).
 2. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny w wymiarze niezbędnym do uzyskania kwalifikacji/uprawnień zawodowych.
 3. W cenie szkolenia należy uwzględnić zwrot kosztów dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia, jeżeli odbywają się one poza terenem gminy Dobrzany.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia) ilości uczestników poszczególnych szkoleń.

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników szkolenia.
 2. Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu, jeżeli usługa będzie realizowana na terenie gminy Dobrzany.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związaną z tematem szkolenia.
 2. Pokrycie kosztów najmu sali.
 3. Pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jeśli dotyczy).
 4. Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom szkolenia, jeżeli szkolenie będzie odbywać się poza terenem gminy Dobrzany.
 5. Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru, a w przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.
 6. Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć.
 7. Wydanie uczestnikom zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:
  1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
  2. oceny końcowej warsztatów,
 9. Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.
 10. Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, o których mowa w pkt. 8, przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis programu szkolenia ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.
 2. Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  szkolenia dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.
 3. Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

 

 1. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Proszę o wypełnienie pozostałych załączników do oferty.
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWCH”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 11 LIPCA 2014 r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – merytoryczny pracownik socjalny do spraw projektu, Grażyna Koczot – Koordynator).

                                                                         ZAPRASZAMY!!!!!!

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 505

Utworzono dnia: 27.06.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w Projekcie pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM 2014

27.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w Projekcie pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM 2014

27.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w Projekcie pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM 2014

27.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w Projekcie pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM 2014

27.06.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w Projekcie pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM 2014