ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ABC w Projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W związku z realizacją projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z art. 5 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi : SZKOLENIE ABC- szkolenie przywracające umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów oraz podstawowych umiejętności matematycznych.

 

Wspólny słownik zamówień CPV:  80500000-9 usługi szkoleniowe

 

I.  Zamawiający

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH UL. STASZICA 1,

 73-130 DOBRZANY

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:  ABC-  szkolenia przywracającego umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów oraz podstawowych umiejętności matematycznych.

III. Termin realizacji szkolenia: IV-VI 2014 roku

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty

V. Zakres szkolenia powinien obejmować:

1.       Umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów:

a)      Struktura czynności czytania;

b)      Istota czytania ze zrozumieniem;

c)       Rodzaje rozumienia tekstów;

d)      Rodzaje ćwiczeń przygotowujących do czytania ze zrozumieniem;

e)      Praca z tekstem;

f)       Klasyczne błędy popełniane podczas czytania;

g)      Ćwiczenia koncentracji uwagi;

h)      Główne przeszkody w rozumieniu czytanego tekstu

2.       Przywrócenie podstawowych umiejętności matematycznych.

 

Inne istotne warunki:

1.       Przeprowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny, obejmować 1 grupę po 15 osób w okresie IV-VI 2014 roku średnio 6 spotkań po 4 h, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

2.       Szkolenie powinno mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie Gminy Dobrzany w Siedzibie Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany, w godzinach funkcjonowania Klubu, tj. od 8.00 do 16.00.

3.       Uczestnikami szkolenia będą beneficjenci Projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”. Planowana liczba osób: 15, w godzinach funkcjonowania Klubu tj. od 8.00 do 16.00.

 1. Program kursu powinien zostać dostosowany do grupy Uczestników Projektu tj. osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, z niskim poziomem wykształcenia oraz osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

VI. Obowiązki Zamawiającego:

1.       Rekrutacja Uczestników Projektu.

2.       Pomoc w organizowaniu sali szkoleniowej.

 

VII. Obowiązki Wykonawcy:

1.       Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w świadczeniu podobnych usług.

2.       Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: rzutnik multimedialny, laptop itp.

3.       Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

4.       Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

a.         wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,

b.        oceny końcowej warsztatów,

 1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.
 2. Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia szkolenia,  sprawozdanie z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.       Opis programu szkolenia ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.       Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  1h kursu, oraz kosztu przeszkolenia 1 osoby.

VII. Miejsce i termin składania ofert

1.       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).

2.       Należy wypełnić załącznik nr 2.

3.       Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia ABC KIS III EDYCJA.

4.       Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.       Miejsce i termin złożenia oferty.

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH ul. Staszica 1,

73-130 Dobrzany

Ofertę złożyć należy do dnia 24 marca 2014 roku do godz. 12:00

6.       Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. kom. 726 674 185, Grażyna Koczot – Koordynator).

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW  INTERPERSONALNYCH, w Projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W związku z realizacją projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z art. 5 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi : PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW  INTERPERSONALNYCH,

I.            Zamawiający:

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1,

73-130 DOBRZANY

II.            Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW  INTERPERSONALNYCH,

kod CPV 80570000-0, 85312320-8.

III.            Termin realizacji zamówienia: IV-VI 2014 roku

IV.            Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Celem kursu jest zapewnienie Uczestnikom Projektu doradztwa psychologiczno-motywacyjnego zmierzającego do samopoznania i wglądu w siebie oraz poprawienia komunikacji interpersonalnej z otoczeniem poprzez przygotowanie do pomagania innym, utworzenie grupy wsparcia i wyłonienie lidera grupy samopomocowej.
 2. Zakres kursu powinien obejmować m.in.:
 1. Kreowanie własnego wizerunku i komunikacji interpersonalnej,
  • Rola pozytywnej oceny własnej osoby,
  • Wiara we własne możliwości
  • Określenie swoich słabych i mocnych stron
  • Wykorzystywanie swoich atutów
  • Efektywna autoprezentacja
  • Motywacja, cele
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Asertywność
 4. Style porozumiewania się z innymi
 5. Perswazja, manipulacja
 6. Negocjacje – rola, style, techniki
 7.  Rozwijanie w Uczestnikach Projektu umiejętności pomagania innym.
 1. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny, obejmować średnio

6 spotkań po 4 h, średnio 1 spotkanie na 2 tygodnie.

 1. Kurs powinien mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany

 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany,

w godzinach funkcjonowania Klubu, tj. od 8.00 do 16.00

 1. Uczestnikami kursu będą Beneficjenci Projektu „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”. Uczestnikami szkolenia będą beneficjenci Projektu pn.: „Klub Integracji

Społecznej POD ANIOŁEM”. Planowana liczba osób: 15.

Do Zamawiającego należy:

1.Rekrutacja uczestników szkolenia.

2.Pomoc w organizacji sali szkoleniowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związana z tematem szkolenia.

2.Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: rzutnik multimedialny, laptop itp.

3.Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

4.Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

 1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
 2. oceny końcowej warsztatów,

5.Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

6.Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu kursu dla uczestników projektu, sprawozdanie z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.Opis programu warsztatów ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.Koszt organizacji warsztatów (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem  kosztu przeprowadzenia  1h warsztatu, oraz kosztu przeszkolenia 1 osoby.

VI.Sposób przygotowania oferty .

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).

2.Należy wypełnić zał. nr 2.

3.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych KIS III EDYCJA”.

4.Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.       Miejsce i termin złożenia oferty.

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH ul. Staszica 1, 

73-130 Dobrzany

Ofertę złożyć należy do dnia  24 marca 2014 roku do godziny 12:00..

6.       Szczegółowe informacje można uzyskać w Siedzibie Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. kom. 726 674 185, Grażyna Koczot – Koordynator).

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 494

Utworzono dnia: 11.03.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na realizacje szkoleń w projekcie pn.: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM" 2014

11.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytania ofertowe na realizacje szkoleń w projekcie pn.: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM" 2014

11.03.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

11.03.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika załączniki do zapytania ofertowego

11.03.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytania ofertowe na realizacje szkoleń w projekcie pn.: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM" 2014