ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH-

 „FESTYN RODZINNY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI 2014”  w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH- „FESTYN RODZINNY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI 2014”

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH- „FESTYN RODZINNY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI 2014”

Kod CPV 63511000-4

 1. Termin realizacji zamówienia: VIII 2014 r.
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem działań środowiskowych jest integracja uczestników Projektu pn.: „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” ze społecznością lokalną poprzez organizacje wspólnego „Festynu z okazji zakończenia wakacji 2014”.
 2. Liczba osób min. 12, w tym 4 osoby z niepełnosprawnością (1 osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku inwalidzkim składanym).
 3. W ramach działań środowiskowych powinien być zapewniony posiłek dla uczestników np. grill, ognisko, napoje itp.
 4. Działania środowiskowe powinny odbyć się w drugiej połowie sierpnia.
 5. Zapewnienie atrakcji wszystkim uczestnikom działań środowiskowych np. animator gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, turniej piłki nożnej, malowanie twarzy, wata cukrowa, możliwość obejrzenia wozu strażackiego i policyjnego, zapewnienie sprzętu muzycznego, zapewnienie przewodnika, który oprowadzi uczestników po lesie i przekaże wiedzę na temat gatunków drzew itp.

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników działań środowiskowych.
 2. Akcja informacyjno-promocyjna działań środowiskowych na terenie Gminy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Organizacja działań środowiskowych oraz zapewnienie odpowiedniego miejsca do ich    przeprowadzenia.

2. Zapewnienie ciepłego posiłku oraz atrakcji dla uczestników działań środowiskowych.

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt organizacji działań (z wyszczególnieniem kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  działań środowiskowych dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.
 2. Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.
 3. Program działań środowiskowych.
 4. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Proszę o wypełnienie pozostałych załączników do oferty.
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Działania środowiskowe 2014. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 31 lipca 2014 r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator).

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 570

Utworzono dnia: 16.07.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe - działania środowiskowe 2014

16.07.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie ofertowe - działania środowiskowe 2014