ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

POD NAZWĄ WARSZTATY INTERPERSONALNE- KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 

w związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA POD NAZWĄ WARSZTATY INTERPERSONALNE- KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA

 

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA POD NAZWĄ WARSZTATY INTERPERSONALNE- KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA,

kod CPV 80570000-0, 85312320-8.

 1. Termin realizacji zamówienia: V-VI 2014
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem kursu jest zapewnienie Uczestnikom Projektu doradztwa psychologiczno-motywacyjnego zmierzającego samopoznania i wglądu w siebie oraz poprawienia komunikacji interpersonalnej z otoczeniem.
 2. Zakres kursu powinien obejmować m.in.:
 1. Kreowanie własnego wizerunku i komunikacja interpersonalna,
  • Rola pozytywnej oceny własnej osoby,
  • Wiara we własne możliwości
  • Określenie swoich słabych i mocnych stron
  • Wykorzystywanie swoich atutów
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Asertywność
 4. Style porozumiewania się z innymi
 5. Perswazja, manipulacja
 6. Negocjacje – rola, style, techniki
 7. Efektywna autoprezentacja
 8. Motywacja, cele
 1. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny i obejmować min. 30 h.
 2. Kurs powinien mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany.
 3. Uczestnikami kursu będą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach- kobiety i mężczyźni zamieszkujące teren gminy Dobrzany. Planowana grupa uczestników – 8 osób.

 

 

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników szkolenia.
 2. Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu.

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związana z tematem szkolenia.
 2. Pokrycie kosztów najmu sali.
 3. Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru.
 4. W przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników

w postaci ciepłego posiłku.

 1. Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: rzutnik multimedialny, laptop itp.
 2. Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:
  1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
  2. oceny końcowej warsztatów,
 4. Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.
 5. Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdanie z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis programu kursu ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.
 2. Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  1h kursu, oraz kosztu przeszkolenia 1 osoby.
 3. Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

 

 1. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).
  2. Proszę o wypełnienie oświadczenia (zał. nr 2).
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą warsztatu interpersonalnego 2014”.
  4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. Nr 13, pocztą lub kurierem.
  5. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12 maj 2014 r. godz. 15.00

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator).         

                                                                                    ZAPRASZAMY!!!!!!!

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 544

Utworzono dnia: 25.04.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych

25.04.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych

25.04.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych

25.04.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych