Szanowni Państwo, 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

PRZEROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

w Projekcie

„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 W związku z realizacja Projektu pn. „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT.B

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

       kod CPV 80411200-0

 1. Termin realizacji zamówienia: VIII-XI 2014
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem kursu jest nabycie uprawnień z określonym tematem szkolenia zakresie.
 2. Kurs skierowany jest do uczestników Projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 8 (ośmiu) osób.
 3. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny w wymiarze godzin umożliwiających przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i egzaminu państwowego.
 4. Kurs powinien zakończyć się egzaminem państwowym na uzyskanie prawa jazdy kat. B
 5. Kurs powinien mieć charakter stacjonarny (dot. części teoretycznej) tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany.
 6. W cenie kursu należy uwzględnić zwrot kosztów dojazdu uczestników kursu na zajęcia, jeżeli odbywają się one poza terenem gminy Dobrzany.
 7. W cenie kursu należy uwzględnić zwrot kosztów dojazdu albo zapewnienie transportu na zajęcia praktyczne.

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników kursu.
 2. Pomoc w organizacji sali i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu, jeżeli usługa będzie realizowana na terenie gminy Dobrzany.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związaną z tematem szkolenia.
 2. Pokrycie kosztów najmu sali.
 3. Pokrycie kosztów egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu państwowego.
 4. Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom kursu, jeżeli kurs będzie odbywać się poza terenem gminy Dobrzany.
 5. Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru, a w przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.
 6. Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

a.

b.

 1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.
 2. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej: listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenia materiałów szkoleniowych o których mowa w pkt. 8, przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis programu szkolenia ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.
 2. Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  szkolenia dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.
 3. Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.
 4. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Proszę o uzupełnienie pozostałych załączników do oferty.
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B 2014”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 04 sierpnia 2014r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator).

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 509

Utworzono dnia: 23.07.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki ZAPYTANIE OFERTOWE PRAWO JAZDY KAT.B

23.07.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki ZAPYTANIE OFERTOWE PRAWO JAZDY KAT.B