Nabór  na stanowisko

                                                   opiekunka nad chorym w domu

                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

                                                ogłasza nabór na stanowisko:

 

OPIEKUNKA  NAD CHORYM W DOMU  ZATRUDNIONA W  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

  

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń – luty  2015r.

 Okres zatrudnienia:   umowa na czas określony

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekun  osoby starszej i zależnej potwierdzonych certyfikatem

g) wymagany min. 2 letni staż zawodowy na stanowisku opiekuna nad chorym w domu ,

h) wysoka kultura osobista,

i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

j) posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w  Powiatowym Urzędzie Pracy  w Stargardzie

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

c) znajomość topografii Gminy Dobrzany

d) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) uczciwość.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

- czynności gospodarcze,

- czynności opiekuńcze

- czynności aktywizujące społecznie,

- przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i jej archiwizacja,

- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,

- prowadzenie   spraw związanych z  zamawianiem  wizyt  lekarskich  w POZ i  placówkach  specjalistycznego leczenia ,wypisaniem recept  lekarskich ich realizacja

- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin, pozostałymi pracownikami OPS w Dobrzanach oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych

- inne zadania zlecone przez Kierownika.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV  opatrzone klauzulą klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do

przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie dotyczące naboru:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, przy ul. Staszica 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "opiekunka nad chorym w domu „ należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach   lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany

        w terminie   do dnia 10 stycznia 2015 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej UM Dobrzany i na stronie internetowej Ośrodka:www.opsdobrzany.naszbip.pl.pl

Kierownik

 Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzanach

Grażyna Koczot 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 277

Utworzono dnia: 23.12.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki nabór na stanowisko opiekunki

23.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki nabór na stanowisko opiekunki

23.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki nabór na stanowisko opiekunki

23.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki nabór na stanowisko opiekunki

23.12.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki nabór na stanowisko opiekunki