Nabór  na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego                                                                                 w Ośrodku Pomocy Społecznej                                                                                                                                        w Dobrzanach 

                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

                                              ogłasza nabór na stanowisko:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  styczeń 2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach, 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1

 

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa  skarbowe,

e) stan zdrowie pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  głównego księgowego,

f) ukończone  ekonomiczne jednolite  studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

g)  ukończona szkoła średnią, policealna  lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

h)  wpisannie  do rejestru  biegłych i rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

 

 

i) posiadany certyfikat  księgowy uprawniający do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dodatkowe wymagania :

1. Znajomość ustawy o  finansach publicznych, rachunkowości budżetowej,  prawa podatkowego, systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń  wychowawczych

2. Obsługa programów finansowo-kadrowo-płacowych,  sprawozdawczych i bankowych,

3.Znajomość zagadnień  kadrowo-płacowych,

4. Kreatywność, umiejętność pracy  w zespole,sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

5. Doświadczenie w pracy w  jednostkach samorządu terytorialnego,

 6. Umiejętność analitycznego myślenia.

 

3. Zakres wymaganych  zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie  obsługi finansowo - księgowej  Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i  statystycznych oraz zapewnienie  ich terminowości i rzetelności,

3. Prowadzenie rozliczeń  z ZUS, US, innych wynikających  z przepisów prawa, obsługa programu „ Płatnik”,

4. Wykonywanie dyspozycji środkami  pieniężnymi z rachunku bankowego,

5. Dokonywanie przelewów,

6. Przygotowanie  i składanie  deklaracji   zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych  i finansowych,

8. Dekretowanie  wszystkich dokumentów finansowych zgodnie  z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

9. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

10.  Sporządzanie listy płac  z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, prowadzenia ewidencji  osobowego funduszu płac oraz  sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i  wykonania funduszu płac,

11. Rozliczanie  środków finansowych  pozyskanych z dotacji  lub konkursów,

12. Rozliczanie  zadłużenia  dłużników alimentacyjnych  ( ustawa o osobach uprawnionych do alimentów),

13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych środków  oraz kontrola prawidłowości inwentaryzacji  przeprowadzonej w OPS,

14.Prowadzenie  spraw pracowniczych i pełnej dokumentacji  kadrowej, w tym  między innymi  przygotowanie  kompletnych  materiałów dotyczących nawiązywania  i rozwiązywania stosunku pracy  z pracownikami oraz prowadzenia dokumentacji  wchodzącej w skład  akt osobowych,

15. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej  związanej z  badaniami okresowymi, odzieżą ochronną,  dokonywaniem okresowych  ocen kwalifikacyjnych pracowników OPS,

16. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji  wytworzonej na  stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,

17.Wykonywanie  innych  zadań powierzonych  przez  kierownika, nie ujętych w powyższym zakresie  obowiązków, a wynikających  ze specyfiki  pracy  komórki  finansowo-księgowej,

5. Wymagane dokumenty:

a) CV  opatrzone klauzulą klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do

przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

6. Postępowanie dotyczące naboru:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, przy ul. Staszica 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w  OPS Dobrzany” „ należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach   lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany w terminie   do dnia 29 grudnia   2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej UM Dobrzany i na stronie internetowej Ośrodka:www.opsdobrzany.naszbip.pl.pl

 

Kierownik

 Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzanach

Grażyna Koczot

Dobrzany,dnia 20.12.2017 r.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 145

Utworzono dnia: 20.12.2017

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 20.12.2017

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 20.12.2017

20.12.2017, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 20.12.2017