ZARZĄDZENIE   Nr 1/2013

Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

z   dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzanach

 

Na podstawie Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach zatwierdzonego  Uchwałą

Nr XXIII/176/05   Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005r.zarządza się co następuje:

 

§1

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Traci  moc  zarządzenie  Nr 1/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrzanach  z dnia  15 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

§3

 

Regulamin Organizacyjny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  zapoznaniu się przez wszystkich pracowników Ośrodka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr   1 do  Zarządzenia   Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach z dnia 15 stycznia 2013r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, zwany dalej „Regulaminem", określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)   Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dobrzanach;

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach;
 2. Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach;
 3. komórkach organizacyjnych Ośrodka - należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka  samodzielne stanowiska pracy.
 4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobrzanach;
 5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dobrzan.

§ 3. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dobrzany.

 2. Ośrodek realizuje zadania Gminy  Dobrzany, w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań określonych w statucie ośrodka przez Radę Miejską w Dobrzanach.

 

Rozdział 2

Zasady kierowania Ośrodkiem

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

 1. Kierownik kieruje pracą Ośrodka .
 2. Kierownik określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla pracowników Ośrodka.


 

§ 5. 1. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Dobrzanach, zarządzeń i ustaleń Burmistrza  Dobrzan i Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. Kierownik wydaje akty prawne w formie przewidzianej prawem w zakresie posiadanych kompetencji.

§ 6. 1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 1. Kierownik załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej i wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniami Burmistrza.
 2. Kierownik wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego oraz pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez Burmistrza.
 3. Kierownik organizuje, koordynuje, nadzoruje przebieg realizowanych zadań Ośrodka.
 4. Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia, ład i porządek w kierowanym zakładzie pracy.
 5. Kierownik przedstawia Radzie, coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej.

 

Rozdział 3 Organizacja Ośrodka

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą  samodzielne stanowiska pracy.

§ 8. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Ośrodka Kierownik może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy.

§ 9. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące  samodzielne stanowiska pracy:

 1. Starszy pracownik socjalny ,
 2. Pracownik socjalny ,
 3. Pracownik socjalny do obsługi projektów  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ,
 4. Asystent rodziny ,
 5. Opiekunka nad chorym w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Zakresy działania komórek organizacyjny cli Ośrodka

 

§ 10. Kierownik Ośrodka  oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy odpowiadają za należyte wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:

 1. terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw;
 2. gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi przez Radę, Burmistrza i Kierownika;
 3. nadzorowanie  przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i ppoż.,
 4. nadzorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej;
 5. usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
 6. opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw;
 7. podnoszenie jakości świadczonych usług przez komórki organizacyjne.

 

 

§ 11. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
 2. opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta Dobrzany oraz realizacja zadań ujętych w budżecie;


 

 1. opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 3. przygotowywanie spraw do wykonania czynności egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
 4. kompetentna i sprawna obsługa interesantów;
 5. ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej;
 6. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych;
 7. kontrola realizacji zadań;
 8. przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. sporządzanie bilansów potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej;
 11. opracowanie i realizacja  strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;
 12. rozwijanie istniejących i nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 13. opracowywanie kwartalnych i rocznych planów pracy;
 14. doradztwo metodyczne dla pracowników ośrodka;
 15. dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz inne wynikające z zakresu działania komórki organizacyjnej;
 16. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej zgodnie z właściwością;
 17. stosowanie instrukcji kancelaryjnej;
 18. prowadzenie archiwizacji dokumentów;
 19. stosowania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;
 20. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę;
 21. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w toku realizacji zadań.

§ 12. 1. Do  właściwości  merytorycznej  poszczególnych  komórek organizacyjnych Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie powierzonych zadań.

2. Spory  kompetencyjne  pomiędzy  komórkami  organizacyjnymi  Ośrodka rozstrzyga Kierownik.


 

§ 13. Ośrodek Pomocy Społecznej  wykonuje   zadania :

 

- w szczególności zadania w zakresie   pomocy społecznej :

 

 1. realizacji działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
 2. organizacji środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia;
 3. współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej;
 4. przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
 5. opracowywania i wdrażania programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym;
 6. pracy socjalnej;
 7. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 8. prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej;
 9. realizacji świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze;
 10. prowadzenia postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej i lokalnych ośrodków wsparcia;
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań, w tym wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi.

 

 

-  w zakresie dodatków mieszkaniowych :

 

12)prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych;

13)prowadzenia ewidencji składanych wniosków oraz wydawanych decyzji;

14)prowadzenia korespondencji z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków;

15)prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

16)sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie do finansowej realizacji.

 

 

 

 

- w zakresie świadczeń rodzinnych :

 

17)prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych;

18)ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie;

19)koordynacji realizacji świadczeń rodzinnych;

20)przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,

21)przygotowywania należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych;

22)prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji;

23)prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

24)sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie do finansowej realizacji.

 

w zakresie świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów :

25)prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

26)ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

27)koordynacji realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

28)przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń alimentacyjnych,

29)przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi;

30)podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

31)prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych;

32)należne rozliczanie dłużników alimentacyjnych z podziałem wynikającym zgodnie z przepisem ustawy;

33)prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji;

34)prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

35)sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie do finansowej realizacji.


 

 -  w zakresie   finansowo-księgowym:

 

36)opracowania projektów rocznych planów finansowych w oparciu o informacje o planowanej wysokości wydatków ,

37)dostosowania projektów, o których mowa w pkt 36, do projektu uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych oraz dokonuje zmian w zatwierdzonych planach finansowych w oparciu o uchwały Rady lub zarządzenia Burmistrza;

38)sporządzania innych sprawozdań związanych z realizacją zadań Ośrodka;

39)przeprowadzania analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu miasta i innych będących w dyspozycji Ośrodka;

40)dokonywania terminowej zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań;

41)sporządzania i rozliczania wynagrodzenia osób świadczących pracę na rzecz Ośrodka oraz sporządzania innych dokumentów związanych z wynagrodzeniem;

42)prowadzenia ewidencji i rozliczeń rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań;

43)prowadzenia nadzoru nad należnościami Ośrodka, uzgadniania z komórkami organizacyjnymi czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników;

44)prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wyposażenia Ośrodka;

45)sporządzania deklaracji i rozliczeń do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłki oraz inne świadczenia przewidziane ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych;

46)współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami;.

 

 

 

- w zakresie administracyjno- gospodarczym :

47)kompleksowej informacji o sprawach załatwianych w Ośrodku;

48)wypisywania przekazów pocztowych do wypłacanych zasiłków;

49)prowadzenia ewidencji umów zawieranych przez Ośrodek;

50)dokonywania zakupów dla Ośrodka;

51)prowadzenia ewidencji środków trwałych i uzgadniania z działem Księgowości;

prac porządkowych i gospodarczych Ośrodka.


 

.

-  w zakresie spraw kadrowych :

 

52)realizacji polityki kadrowej;

53)prowadzenia akt osobowych;

54)spraw pracowniczych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

- w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych :

 

55)opracowywania programów i projektów realizujących cele zgodne ze strategią rozwiązywania problemów społecznych;

56)pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;

57)prowadzenia spraw zamówień publicznych Ośrodka.

 

 

- w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Systemu Informatycznego:

 

58)zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych w zależności od występowania zagrożeń oraz ich kategorii;

59)kontroli przestrzegania ustanowionych procedur ochrony danych osobowych;

60)prowadzenia dokumentacji dotyczącej rejestracji danych osobowych;

61)zgłaszania zbirów danych osobowych do GIODO;

62)wykonywania innych zadań w ramach ochrony danych osobowych szczegółowo określonych w odrębnych przepisach;

63)administrowania bezpieczeństwem informacji i ochroną systemu teleinformatycznego ;

64)utrzymywania systemu teleinformatycznego w sprawności technicznej umożliwiając pracę systemów i programów obsługiwanych przez pracowników Ośrodka,

65)prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej

 

§14.Szczegółowe zadania, zakres zadań i odpowiedzialności pracowniczej  na poszczególne stanowiska pracy  ustala Kierownik Ośrodka.


 

Rozdział 5

 Podstawowe zasady planowania pracy

§ 15. 1. Planowanie pracy służy organizacyjnemu zabezpieczeniu realizacji zadań Ośrodka.

2. Podstawą planowania pracy są m.in.:

 1. akty normatywne określające zadania ośrodków pomocy społecznej;
 2. uchwały Rady, zarządzenia Burmistrza oraz zarządzenia Kierownika;
 3. zamierzenia własne wynikające z funkcji organizatorskiej i kontrolnej.

 

Rozdział 6

Funkcjonowanie Ośrodka

§ 16. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności;
 2. etyki zawodu pracownika socjalnego;
 3. racjonalnego gospodarowania zasobami;
 4. jednoosobowego kierownictwa;
 5. planowania pracy;
 6. kontroli wewnętrznej;
 7. podziału zadań;
 8. wzajemnego współdziałania.

§ 17. Organizację pracy oraz rozkład czasu pracy Ośrodka określa Regulamin Pracy ustalony, w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi, zarządzeniem Kierownika.

 § 18. 1. Kierownik osobiście podpisuje:

 1. zarządzenia;
 2. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące spraw z zakresu funkcjonowania ośrodka;
 3. umowy cywilno-prawne;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski;
 5. pisma o szczególnym znaczeniu;
 6. pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Kierownika do jego podpisu.

2. Kierownik podpisuje pisma i dokumenty zgodnie z zakresem
swojego działania oraz decyzje administracyjne zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

 

 

 

Rozdział 7

 Pracownicy Ośrodka

§ 19. Status prawny pracowników Ośrodka określają przepisy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 8

 Postanowienia końcowe

§ 20. Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik zarządzeniami stosownie do obowiązujących przepisów wyższego rzędu.

§ 21. Zmiana Regulaminu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1392

Utworzono dnia: 25.02.2013

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin organizacyjny

25.02.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki regulamin organizacyjny

25.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki regulamin organizacyjny