Załącznik do Uchwały Nr XXV/239/13

                                                                Rady Miejskiej w  Dobrzanach

                                                                                  z dnia 05 marca 2013 r.

 

 

                                                                               STATUT

                           Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

 

     Rozdział

  Postanowienia ogólne

 

§ 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach, zwany dalej ,,Ośrodkiem” działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 182) ,
  2.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz.1240  z  późniejszymi zmianami),
  4. uchwały Nr XI (47) 90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrzanach z dnia  26 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

      5 ) niniejszego statutu

§ 2. Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , w tym  zapewnienie środków na wynagrodzenie  pracowników jest zadaniem Gminy. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§3.1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością obszar Gminy Dobrzany, zwany dalej ,,Gminą”.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Dobrzany, ul. Staszica 1.

 

                                                               Rozdział II

                                                           Cele i zadania

 

§ 4.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych Gminie i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę  wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182),

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231  poz. 1375),

3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 400),

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536  z późniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,

 poz. 734 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

( Dz. U.z 2012 r. , poz. 1228 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 285, poz. 1585 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.  Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późniejszymi zmianami).

2. Celem Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 5. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

3) praca socjalna,

4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

5) realizacja zadań wynikających z potrzeb socjalnych,

 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

8) praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,

2. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek to :

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek to:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną,

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego,

§ 6. Zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu gminy i realizowane przez Ośrodek to:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5 a ustawy o pomocy społecznej,

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wraz z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8. Ośrodek realizuje również inne zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Radę Miejską lub Burmistrza.

 

                                                              ROZDZIAŁ III

                                                              Organizacja

 

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 10.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Dobrzan.

3. Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności:

organizowanie pracy Ośrodka,sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek,prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka,zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w tym zawieranie  umów cywilno- prawnych,ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka.

4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej Dobrzany coroczne sprawozdanie

z działalności Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów Pomocy Społecznej.

 

§11.1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada  2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 

                                                              ROZDZIAŁ IV

                                                        Nadzór i zarządzanie

 

§ 12. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych sprawuje Gmina, zaś w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski w sposób wynikający z odrębnych przepisów.

§13. Nadzór bieżący nad pracą Ośrodka sprawuje Burmistrz.

§14. Decyzje administracyjne w sprawach objętych działalnością Ośrodka wydawane są przez Kierownika Ośrodka lub inną osobę w oparciu o upoważnienie udzielone na podstawie odrębnych przepisów.

 

                                                               ROZDZIAŁ V

                                                      Gospodarka finansowa

§15. Ośrodek   jest  jednostką budżetową Gminy.

§16. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy.

§17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony w ramach budżetu Gminy przez Radę Miejską w Dobrzanach.

                                                              ROZDZIAŁVI

                                                       Postanowienia końcowe

§18. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1982

Utworzono dnia: 23.01.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

07.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

23.01.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Statut