ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 5 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi.

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH-

SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I ICH RODZIN

„SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE”

Kod CPV 63511000-4

 1. Termin realizacji zamówienia: XII 2013
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem działań środowiskowych jest integracja uczestników projektu : „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wraz z ich rodzinami.
 2. Liczba osób 20, w tym 4 osoby z niepełnosprawnością (1 osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku inwalidzkim składanym).
 3. W ramach działań środowiskowych powinien być zapewniony poczęstunek dla uczestników.
 4. Drobny upominek z okazji „SPOTKANIA MIKOŁAJKOWEGO”
 5. Miejsce spotkania teren Gminy Dobrzany, preferowany termin 6 grudnia 2013r.

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników kursu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wynajęcie Sali.

2. Zapewnienie poczęstunku dla uczestników działań środowiskowych.

3. Zakup upominku z okazji „ SPOTKANIA MIKOŁAJKOWEGO”

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt organizacji działań (z wyszczególnieniem kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  działań środowiskowych dla 1 osoby, w formie załącznika do wzoru oferty.
 2. Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.
 3. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1), dla każdej części osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Działania środowiskowe 2013 II. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 29 listopada 2013 r. godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: WIZAŻ/ USŁUGI DODATKOWE , w Projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W związku z realizacją projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. : WIZAŻ/USŁUGI DODATKOWE.

 

 1.  Zamawiający:

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

WIZAŻ/STYLIZACJA

KOD CPV  98322110-0 usługi kosmetyczne, 98322000-6 usługi pielęgnacji urody, 98321000-9 usługi fryzjerskie

 1. Termin realizacji zamówienia: IV – VII 2013
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 4. Celem usługi jest poszerzenie oraz wzbogacenie samowiedzy na temat własnego wizerunku pozytywnie postrzeganego przez przyszłych pracodawców.
 5. Zakres usługi powinien obejmować:
 6. Pomoc w wykreowaniu prawidłowego wizerunku Uczestników Projektu, który będzie pozytywnie postrzegany przez przyszłych pracodawców.
 7. Indywidualne wyjście z każdym Uczestnikiem Projektu na zakupy w celu zakupienia podstawowej oraz uniwersalnej garderoby (efekt pierwszego wrażenia).
 8. Wizyta u fryzjera.
 9. Usługa powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb każdego Uczestnika Projektu. Planowana liczba osób: 15.

  Do Zamawiającego należą:

 10. Rekrutacja uczestników projektu.
 11. Do Wykonawcy należą:

 12. Udzielenie porady w sprawie określenia wizerunku Uczestnikom Projektu, który będzie pomocny w znalezieniu pracy.
 13. Indywidualne wyjście na zakupy z każdym Uczestnikiem Projektu w celu zakupienia uniwersalnej garderoby pomocnej w stworzeniu pozytywnego pierwszego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej.
 14. Zapewnienie fryzjera, który zadba o  stylizacje włosów Uczestników Projektu.

  Oferta powinna zawierać:

 15. Koszt udzielenia 1 usługi ( w rozbiciu na koszt udzielenie porady w sprawie określenia wizerunku Uczestnikom Projektu, który będzie pomocny w znalezieniu pracy.  Koszt- indywidualnego wyjścia na zakupy z każdym Uczestnikiem Projektu w celu zakupienia uniwersalnej garderoby pomocnej w stworzeniu pozytywnego pierwszego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej oraz koszt usługi fryzjerskiej).
 16. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).
 17. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub
 18. pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wizaż/ usługi dodatkowe KIS”.
 19. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. Nr 13, pocztą lub kurierem.
 20. Miejsce i termin złożenia oferty.
 21. GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH ul. Staszica 1, 

  73-130 Dobrzany

  Ofertę złożyć należy do dnia  25 marca 2013 roku do godz. 15:00.

 22. Szczegółowe informacje można uzyskać w Siedzibie Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. kom. 726 674 185, Grażyna Koczot – Koordynator).
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3575

Utworzono dnia: 25.02.2013

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zapytania ofertowe

27.02.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zapytania ofertowe

25.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytania ofertowe