ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja Społeczna w Powiecie Stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

W związku z art. 5 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 423) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi:

 

 1. Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKESU DORADZTWA ZAWODOWEGO,

Kod CPV 85312320-8, 85312510-7.

 1. Termin realizacji zamówienia:  V 2014
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem kursu jest zapewnienie Uczestnikom Projektu doradztwa w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu poszukiwania pracy, charakterystyki rynku pracy, dokumentów aplikacyjnych.
 2. Zakres kursu powinien w szczególności obejmować zagadnienia:
 1. Określanie swoich słabych i mocnych stron,
 2. Analiza dotychczasowych niepowodzeń w znajdowaniu pracy;
 3. Określenie potrzeb i profilu zawodowego – lista pożądanych stanowisk;
 4. Określenie pola potencjalnych pracodawców;
 5. Wiedza na temat rynku pracy;
 6. Metody aktywnego poszukiwania pracy – kalendarz działań, ogłoszenia prasowe;
 7. Życiorys zawodowy
 8. List motywacyjny
 9. Autoprezentacja
 10. Rozmowa kwalifikacyjna – symulacja
 1. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter teoretyczny i praktyczny i obejmować min. 30 h.
 2. Kurs powinien mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany.
 3. Uczestnikami szkolenia będą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach – kobiety i mężczyźni zamieszkujące teren gminy Dobrzany. Planowana liczba osób na każdym spotkaniu – 8 osób.
 4. Program kursu powinien zostać dostosowany do grupy Uczestników Projektu tj. osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, z niskim poziomem wykształcenia oraz osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników szkolenia.
 2. Pomoc w organizacji sali szkoleniowej i zamówienia wyżywienia dla uczestników projektu.

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związana z tematem szkolenia.
 2. Pokrycie kosztów najmu sali.
 3. Zapewnienie podczas przerw serwisu składającego się z: kawy, mleka, herbaty, ciastek, cukru.
 4. W przypadku prowadzenia zajęć powyżej 6 h zapewnienia wyżywienia dla uczestników w postaci ciepłego posiłku.
 5. Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: rzutnik multimedialny, laptop itp.
 6. Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:
  1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
  2. oceny końcowej warsztatów,
 8. Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.
 9. Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdanie z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty .
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).
  2. Proszę o wypełnienie oświadczenia (zał. nr 2).
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego 2014”.
  4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. Nr 13, pocztą lub kurierem.
  5. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 07 maja 2014 r. godz. 15.00

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny, Grażyna Koczot – Koordynator).
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 204

Utworzono dnia: 24.04.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.04.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie doradztwo zawodowe