ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I ZORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  TAKŻE

  PRZEPROWADZENIE KURSU TWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCY ORAZ KURSU 

„UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”

w Projekcie„ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzin

ja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: : PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I ZORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  TAKŻE  PRZEPROWADZENIE KURSU TWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCY ORAZ KURSU  „UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku najkorzystniejszej cenowo oferty.

I.            Zamawiający:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

II.            Przedmiot  zamówienia:

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I ZORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAKŻE  PRZEPROWADZENIE KURSU TWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCY ORAZ KURSU  „UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”

 

       Kod CPV 80.00.00.00-4, 85.14.00.00-2.

III.            Termin realizacji zamówienia:  październik- listopad 2014

IV.            Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

  1. Liczba uczestników:

W Szkoleniu będzie uczestniczyło 8 uczestników. Ze względu na specyfikację szkolenia będzie realizowane w następującym zakresie:

1) 4 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym ( w tym jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim).

2) 4 osoby stanowiące otoczenie beneficjentów Projektu (osoby będą brały udział w kursie udzielanie pierwszej  pomocy oraz w szkoleniu tworzenie grupy samopomocy,   w czasie trwania zajęć rehabilitacyjnych i organizacji czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych). Szkolenie będzie wyjazdowe, w miejscowości nadmorskiej lub w innej miejscowości, posiadającej walory rekreacyjno-turystyczne, nie dalej niż 200 km od Dobrzan

VI.            Inne istotne warunki zamówienia:

  Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym.

      1. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla 4 (czterech) osób niepełnosprawnych w stopniu  znacznym.

2. Budynek oraz basen, w którym będą realizowane warsztaty musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia,  basen oraz wykorzystywany sprzęt rehabilitacyjny muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i P.POŻ i powinny być dostępne przez cały okres pobytu uczestników, bez ograniczeń.

3. Zajęcia rehabilitacyjne powinny być przeprowadzone w łącznej liczbie 6 godzin zegarowych w rozbiciu  na poszczególne dni pobytu, nie więcej niż dwie godziny dziennie.

4. Zajęcia rehabilitacyjne powinny być  realizowane w formie indywidualnych spotkań z  fizjoterapeutą w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę dziennie, łącznie 6 godzin. Rehabilitacja obejmować będzie zabiegi ortopedyczne i inne zalecane przez lekarzy specjalistów.

5. Zajęcia rehabilitacyjne odbywać  będą się  w czasie trwania warsztatów szkoleniowych dla osób składających się na otoczenie beneficjentów projektu.

6. Zajęcia rehabilitacyjne  dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym mogą przeprowadzić Wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7. Wykonawca „zorganizuje czas wolny dla osób niepełnosprawnych”, np. spacer, taniec, zajęcia artystyczne itp.  po zajęciach rehabilitacyjnych w liczbie 6 godzin, w czasie trwania zajęć dla osób

z otoczenia beneficjentów Projektu.

Kurs udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie tworzenie grupy samopomocy

  1. Kurs będzie adresowany dla osób z otoczenia beneficjentów Projektu podczas, gdy uczestnicy będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i w organizacji czasu wolnego.
  2. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs z zakresu  udzielania pierwszej pomocy oraz zasad tworzenia grupy samopomocy dla 4 osób z otoczenia uczestników Projektu.
  3. Na warsztaty przypada min. 12  godzin zajęć.
  4.  Zakres tematyczny kursu powinien obejmować:

                 -        aspekty moralno-etyczne i prawne udzielania pierwszej pomocy (kodeks karny),

                 -        podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,

                 -        „łańcuch przeżycia”,

                 -        zasady powiadamiania służb ratowniczych,

                 -        podstawowe zasady udzielania pomocy,

                 -        ocena poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,

                 -        podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ),

                 -        ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji,

                 -        postępowanie przeciwwstrząsowe,

                 -        resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej (fantom),

                 -        ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego w czasie transportu,

                 -        elementarne zasady postępowania w razie omdlenia, zaburzenia oddychania, ataku padaczki, zwału, wstrząsu, krwotoku, zranienia, zwichnięcia i złamania kończyn, zachłystniecie się wodą.

Osoby prowadzące kurs muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do jego wykonywania.

Tworzenie grupy samopomocowej (zagadnienia jakie powinny znaleźć się w zakresie tematycznym bloku):

1. Znaczenie „grupy samopomocy, jej rodzaje i zakres, w jakim może działać?

2. W jaki sposób zarejestrować grupę samopomocy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do tego, aby grupa mogła powstać formalnie.

VIII. Wyjazd musi odbyć się  w miesiącu październik- listopad 2014r.

IX.    Dowóz osób na miejscu szkolenia:

- autokar klimatyzowany lub bus, który pomieści min. 8 osób.

- wyjazd: dzień godzina 16:00 (czwartek)

- powrót: dzień 17-18 (niedziela)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godziny wyjazdu i powrotu.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pomoc osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autokaru.

X. Zakwaterowanie:

- 3 doby hotelowe: dla 8 osób,

- pokoje 2 osobowe z łazienką wyposażoną w kabinę prysznicową;

- pokoje przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

(parter, łazienka z uchwytami, winda);

- śniadanie: 3 dni – 8 osób;

- śniadanie podane w formie szwedzkiego stołu, zawierający co najmniej: chleb, bułki, wędliny, sery, pomidory, ogórki, parówki, jajecznice, jogurty, płatki do chleba, kawa, herbata, cukier, mleko, itp.;

- obiad: 3 dni dla 8 osób;

Obiad dwudaniowy : zupa + drugie danie z surówką+ napoje zimne+ deser

- kolacja: 3 dni dla 8 osób;

Kolacja podana w formie szwedzkiego stołu, zawierająca co najmniej: chleb, bułki, wędliny, sery, pomidory, ogórki, parówki, jajecznice, jogurty, płatki do chleba, kawa, herbata, cukier, mleko, itp.;

 Przy wycenie prosimy o podanie przykładowego menu wraz z zimnymi i gorącymi napojami do każdego posiłku.

Do Zamawiającego należy:

1.       Rekrutacja uczestników szkolenia.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy oraz rehabilitacji przez osobę/osoby, które mają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie zawodowe związane z tematem szkolenia.

2.Pokrycie kosztów najmu sali szkoleniowej i rehabilitacyjnej.

3.Pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników i wyżywienia w formie śniadania, obiadu i kolacji.

4.Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego do przeprowadzenia zajęć: sprzęt rehabilitacyjny, rzutnik multimedialny, laptop itp.

5.Organizacja wyjazdu do miejscowości, w której będą realizowane zajęcia.

6.Wynajęcie busa, który przywiezie i odwiezie uczestników na miejsce.

7.Opłacenie ubezpieczenia NNW uczestników szkolenia podczas wyjazdu.

8.Wydanie uczestnikom zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników kwestionariuszy:

  1. wstępnej oceny oczekiwań wobec warsztatów przed rozpoczęciem warsztatów w celu dostosowania tematyki i zakresu do potrzeb uczestników warsztatów,
  2. oceny końcowej warsztatów,

10.Przygotowanie materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika.

11.Prowadzenie dokumentacji warsztatowej: listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia, sprawozdanie

z realizacji zadania przedłożone Zamawiającemu w formie sprawozdania do 14 dni po zakończeniu warsztatów.

Oferta powinna zawierać:

1.       Opis programu kursu ze szczegółowym podaniem elementów składowych oraz określeniem liczby godzin.

2.       Koszt organizacji kursu (z wyszczególnieniem kosztów do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca), z wyszczególnieniem kosztu przeprowadzenia  1h kursu, oraz kosztu przeszkolenia 1 osoby.

3.       Opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

4.       CV wykładowcy/ców .

5.       Harmonogram zajęć.

6.       Przykładowe menu.

7.       Nazwę ośrodka lub hotelu.

 

 

VII.            Sposób przygotowania oferty .

1.       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).

2.       Proszę wypełnić pozostałe załączniki do zapytania ofertowego.

3.       Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością II”.

4.       Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.       Miejsce i termin złożenia oferty.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

Ofertę złożyć należy do dnia 07  październik 2014 r. godz. 15.00

6.       Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  (Julita Banasiak – merytoryczny pracownik socjalny do spraw projektu tel. 726-674-185, Grażyna Koczot – Koordynator Projektu tel. 91 5620 201 w. 21).

      

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 229

Utworzono dnia: 24.09.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.09.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia on