ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi: WIZAŻ/ USŁUGI DODATKOWE , w Projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. : WIZAŻ/USŁUGI DODATKOWE.

 1.  Zamawiający:

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot  zamówienia:

WIZAŻ/USŁUGI DODATKOWE

KOD CPV  98322110-0 usługi kosmetyczne, 98322000-6 usługi pielęgnacji urody, 98321000-9 usługi fryzjerskie

 1. Termin realizacji zamówienia: IX 2014 (najbardziej pożądany termin realizacji usługi tj. 02.09.2014r. do 11.09.2014r.)
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Celem usługi jest poszerzenie oraz wzbogacenie samowiedzy na temat własnego wizerunku pozytywnie postrzeganego przez przyszłych pracodawców.
 2. Zakres usługi powinien obejmować:
 1. Pomoc w wykreowaniu prawidłowego wizerunku Uczestników Projektu, który będzie pozytywnie postrzegany przez przyszłych pracodawców.
 2. Indywidualne wyjście z każdym Uczestnikiem Projektu na zakupy w celu zakupienia podstawowej oraz uniwersalnej garderoby (efekt pierwszego wrażenia u pracodawcy).
 3. Pokrycie kosztów zakupu garderoby tj. stroju, który będzie odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną dla 13 Uczestników Projektu.
 4. Zorganizowanie wyjazdu do Centrum Handlowego w Stargardzie Szczecińskim w celu zakupienia odpowiedniej garderoby, zapewnienie transportu albo zwrot kosztów dojazdu do Centrum Handlowego.
 5. Wizyta u fryzjera i kosmetyczki/stylistki.
 1. Usługa powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb każdego Uczestnika Projektu. Planowana liczba osób: 13. (12 kobiet, 1 mężczyzna).

Do Zamawiającego należą:

 1. Rekrutacja uczestników projektu.

Do Wykonawcy należą:

 1. Udzielenie porady w sprawie określenia wizerunku Uczestnikom Projektu, który będzie pomocny w znalezieniu pracy.
 2. Indywidualne wyjście na zakupy z każdym Uczestnikiem Projektu w celu zakupienia uniwersalnej garderoby pomocnej w stworzeniu pozytywnego pierwszego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej.
 3. Zorganizowanie wyjazdu do Centrum Handlowego w Stargardzie Szczecińskim w celu zakupienia odpowiedniej garderoby, zapewnienie transportu albo zwrot kosztów dojazdu do Centrum Handlowego.
 4. Zapewnienie fryzjera, który zadba o  stylizacje włosów Uczestników Projektu oraz kosmetyczki, która pomoże dobrać odpowiedni makijaż.

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt udzielenia 1 usługi (w rozbiciu na koszt udzielenie porady w sprawie określenia wizerunku Uczestnikom Projektu, który będzie pomocny w znalezieniu pracy.  Koszt- indywidualnego wyjścia na zakupy z każdym Uczestnikiem Projektu w celu zakupienia uniwersalnej garderoby pomocnej w stworzeniu pozytywnego pierwszego wrażenia

na rozmowie kwalifikacyjnej oraz koszt usługi fryzjerskiej).

 1. Sposób przygotowania oferty .

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1) do zapytania ofertowego

na realizację zadań WIZAŻ/USŁUGI DODATKOWE– cena brutto za jedną godzinę ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Zawiera ona wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem, w tym koszty ZUS po stronie pracodawcy.

2.Proszę o wypełnienie pozostałych załączników do zapytania o cenę.

3.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wizaż/ usługi dodatkowe KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM III EDYCJA”.

4.Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 13, pocztą lub kurierem.

5.Miejsce i termin złożenia oferty.

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH ul. Staszica 1, 

73-130 Dobrzany

Ofertę złożyć należy do dnia  20 sierpnia 2014 roku do godz. 15:00.

6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Siedzibie Klubu Integracji Społecznej POD ANIOŁEM, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel. 91 5620 201 w. 21. (Julita Banasiak – pracownik socjalny tel. kom. 726 674 185, Grażyna Koczot – Koordynator).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 493

Utworzono dnia: 11.08.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wizażu dla III edycji Projektu

11.08.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wizażu dla III edycji Projektu