ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy do świadczenia usługi:

Warsztaty partnerskie- ZAJECIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU

, w Projekcie „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z art. 5 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, POZ. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi : Warsztaty partnerskie- ZAJĘCIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU

 1. Zamawiający:

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH,

UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY

 1. Przedmiot zamówienia:

Warsztaty partnerskie – ZAJĘCIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU

KOD CPV 85121270-6

 1. Termin realizacji zamówienia: VIII 2014 rok
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.
 3. Inne istotne kryteria zamówienia:
 1. Celem kursu jest dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej uwarunkowań funkcjonowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i prywatnej oraz wynikających z tych możliwości  lub ograniczeń godzenia ról przez kobiety i mężczyzn, a także, aby stworzyć przestrzeń do dzielenia się własnym doświadczeniem uczestniczek w tym obszarze, co ma na celu m.in.:

- uświadomienie sobie wpływu tradycyjnego podziału ról na codzienne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn,

– dokonanie oceny zasadności podziału obowiązków domowych przydzielanych kobietom i mężczyznom,

– określenie własnego stosunku do zakresu obowiązków domowych przydzielanych kobietom i mężczyznom,

– zastanowienie się nad konsekwencjami wynikającymi z podejmowania przez kobiety i mężczyzn różnorodnych zadań życiowych,

– określenie własnych preferencji dotyczących podziału ról w małżeństwie/ związku partnerskim.

 1. Prowadzone zajęcia powinny odbyć się w terminach:

04.08.2014r- 6 godzin

05.08.2014r- 6 godzin

06.08.2014r- 6 godzin

 1. Warsztaty powinny mieć charakter stacjonarny tzn. odbywać się na terenie gminy Dobrzany w siedzibie FUNDACJI POD ANIOŁEM  przy ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany, w godzinach funkcjonowania Fundacji tj. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Uczestnikami porady będą beneficjenci Projektu, planowana liczba osób – 15 osób.

Do Zamawiającego należy:

 1. Rekrutacja uczestników projektu.
 2. Pomoc w organizowaniu sali, w której będzie odbywało się szkolenie.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie warsztatów przez osobę, która ma odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową w pracy z rodziną .

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt organizacji przeprowadzenia warsztatów partnerskich- ZAJĘCIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN Z GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH ORAZ MODELU PARTNERSKIEGO ZWIĄZKU (z wyszczególnieniem kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest Wykonawca) z wyszczególnieniem kosztów przeprowadzenia 1 h warsztatów partnerskich oraz kosztu przeprowadzenia warsztatów partnerskich na

1 osobę.

 1. Opis doświadczenia w realizacji podobnych usług.
 2.  
 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
 2. Należy wypełnić pozostałe załączniki.
 3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, kurierem na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów partnerskich dla Uczestników Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM III EDYCJA”.
 4. Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego pok. Nr. 13, pocztą lub kurierem.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty:

GMINA DOBRZANY/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL.STASZICA 1

73-130 DOBRZANY

Ofertę należy złożyć do dnia 18.07.2014r. do godz. 15:00.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANCH, ul. Staszica 1 73-130 Dobrzany,

pod tel. 91 5620 201 w. 21 (Julita Banasiak- pracownik socjalny tel. kom. 726 674 185  Grażyna Koczot - Kierownik OPS). 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 478

Utworzono dnia: 03.07.2014

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki zapytanie ofertowe warsztaty partnerskie III edycja

03.07.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki zapytanie ofertowe warsztaty partnerskie III edycja